Regulamin Konkursu Menedżer Skoków 2021/2022

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród pod nazwą „Menedżer Skoków“ (dalej "Konkurs") jest Telewizja Polska S.A. (zwana dalej TVP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-041-29-87 i kapitale zakładowym w wysokości 286 596 500,00 zł (dalej „Organizator”).
2. Partnerem w Konkursie jest GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 5272896438, REGON: 38364670000000, (dalej: „Partner”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona“), prowadzonej przez Partnera pod adresem menedzerskokow.tvp.pl w dniach od 20 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Organizator jest odpowiedzialny za poinformowanie Użytkowników o zwycięzcach konkursu na fanpage TVP SPORT oraz za wysyłkę nagród na rzecz zwycięzców.
7. Partner jest odpowiedzialny za zgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu, w szczególności za udostępnianie Serwisu, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz za poinformowanie Użytkowników o zwycięzcach Konkursu na stronie internetowej menedzerskokow.tvp.pl.

II UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Niespełnienie warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
2. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), jak również osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami. Przez „pracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych nagrodami przez osoby, którym prawo do nagród nie przysługuje, nagroda za zajęcie tego miejsca przysługuje osobie następnej w kolejności.
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
3.1. zarejestrowanie się na Stronie menedzerskokow.tvp.pl poprzez podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie;
3.2. logowania poprzez portal społecznościowy Facebook:
• aby zalogować się za pomocą Facebook'a należy zalogować się na swoje konto na Facebook'u, następnie wejść na stronę rejestracji/logowania „Menedżer Skoków“;
• wybrać opcję "Zaloguj się Facebookiem", znajdź swój profil na liście i kliknij "Połącz";
• wybrać opcję połączenia nieszyfrowanego. Brak takiego wyboru pomimo, że umożliwi wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z rezygnacją ubiegania się o Nagrody;
• w odpowiednim polu wpisz swoje hasło dostępu do „Menedżer Skoków“, aby cieszyć się możliwością szybkiego logowania z pomocą konta Facebook;
• po wykonaniu powiązania kont, kolejne logowanie do „Menedżer Skoków“ będzie wymagało jedynie wciśnięcia "Zaloguj się Facebookiem";
• logując się za pomocą Facebook'a należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostępnymi na stronie Facebook i przygotowanymi przez Facebook”;
• podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) – imienia, nazwiska i pseudonimu wybranego przez użytkownika;
• oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.

III PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór wirtualnego zespołu skoczków narciarskich oraz zarządzanie nim na zasadach określonych poniżej, który zdobędzie najwięcej punktów w ramach rozgrywek Pucharu Świata (oraz Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostwach Świata w lotach) w skokach narciarskich 2021/22 (dalej „Rozgrywki“).
2. Pierwszą kolejką konkursową są zawody w Niżnym Tagile (20 listopada).
3. Konkurs składa się z 21 zawodów (dalej: „Kolejka“):
3.1. NIŻNY TAGIŁ (Rosja) - ZAWODY NR 1
• 20 listopada (sobota) - 1 konkurs
• 21 listopada (niedziela) - 2 konkurs
3.2. RUKA (Finlandia) - ZAWODY NR 2
• 27 listopada (sobota) - 1 konkurs
• 28 listopada (niedziela) - 2 konkurs
3.3. WISŁA (Polska) - ZAWODY NR 3
• 4 grudnia (sobota) - 1 konkurs (drużynowy)
• 5 grudnia (niedziela) - 2 konkurs
3.4. KLINGENTHAL (Niemcy) - ZAWODY NR 4
• 11 grudnia (sobota) - 1 konkurs
• 12 grudnia (niedziela) - 2 konkurs
3.5. ENGELBERG (Szwajcaria) - ZAWODY NR 5
• 18 grudnia (sobota) - 1 konkurs
• 19 grudnia (niedziela) - 2 konkurs
3.6. OBERSTDORF (Niemcy) - ZAWODY NR 6 (bez kolejki łączonej)
• 29 grudnia (środa) - 1 konkurs
3.7. GARMISCH-PARTENKIRCHEN - ZAWODY NR 7 (bez kolejki łączonej)
• 1 stycznia (sobota) - 1 konkurs
3.8. INNSBRUCK (Austria) - ZAWODY NR 8 (bez kolejki łączonej)
• 4 stycznia (wtorek) - 1 konkurs
3.9. BISCHOFSHOFEN (Austria) - ZAWODY NR 9 (bez kolejki łączonej)
• 6 stycznia (czwartek) - 1 konkurs
3.10. BISCHOFSHOFEN (Austria) - ZAWODY NR 10
• 8 stycznia (sobota) - 1 konkurs
• 9 stycznia (niedziela) - 2 konkurs
3.11. ZAKOPANE (Polska) - ZAWODY NR 11
• 15 stycznia - 1 konkurs (drużynowy)
• 16 stycznia - 2 konkurs
3.12. SAPPORO (Japonia) - ZAWODY NR 12
• 21 stycznia (piątek) - 1 konkurs
• 22 stycznia (sobota) - 2 konkurs
• 23 stycznia (niedziela) - 3 konkurs
3.13. WILLINGEN (Niemcy) - ZAWODY NR 13
• 29 stycznia (piątek) - 1 konkurs
• 30 stycznia (sobota) - 2 konkurs
3.14. ZHANGJIAKOU (Chiny) - ZAWODY NR 14 (bez kolejki łączonej)
• 6 lutego - 1 konkurs
3.15. ZHANGJIAKOU (Chiny) - ZAWODY NR 15
• 12 lutego - 1 konkurs
• 14 lutego - 2 konkurs (drużynowy)
3.16. LAHTI (Finlandia) - ZAWODY NR 16
• 26 lutego - 1 konkurs (drużynowy)
• 27 lutego - 2 konkurs
3.17. LILLEHAMMER (Norwegia) - ZAWODY NR 17 (bez kolejki łączonej)
• 3 marca - 1 konkurs
3.18. OSLO (Norwegia) - ZAWODY NR 18
• 5 marca - 1 konkurs
• 6 marca - 2 konkurs
3.19. VIKERSUND (Norwegia) - ZAWODY NR 19
• 11 marca - 1 konkurs
• 12 marca - 2 konkurs
• 13 marca - 3 konkurs (drużynowy)
3.20. OBERSTDORF (Niemcy) - ZAWODY NR 20
• 19 marca - 1 konkurs
• 20 marca - 2 konkurs
3.21. PLANICA (Słowenia) - ZAWODY NR 21
• 25 marca - 1 konkurs
• 26 marca - 2 konkurs (drużynowy)
• 27 marca - 3 konkurs

IV REJESTRACJA KLUBU
1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 1. kolejki konkursowej (NIŻNY TAGIŁ, 20 listopada), jak również w każdym momencie trwania Konkursu, o których mowa w punkcie III.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego, umieszczonego na Stronie, formularza zawierającego:
• podanie nazwy swojego Klubu (dalej: „Klub”), zawierającą minimum 3 znaki a maksymalnie 18 znaków w nazwie, widoczną w rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu, oraz wybranie z listy województw jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Regionalnej;
• imiona i nazwiska 7 zawodników wybranych przez niego z listy transferowej stanowiących Klub;
• imiona i nazwiska 6 zawodników drużyny (dalej: „Drużyny”) zgłoszonej do danej Kolejki Rozgrywek, według zasad opisanych w punkcie V Regulaminu;
• wskazanie na trzech z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki zawodników, którzy według Uczestnika Konkursu znajdą się na podium;
3. W celu umożliwienia uczestnikom zakładania Klubów, Partner opublikuje na Stronie listę transferową - listę zawodników będących do dyspozycji uczestników, w której określa umowną wartość każdego zawodnika.
4. Uczestnik na podstawie listy transferowej "kupuje" 7 "prawdziwych" zawodników stanowiących jego Klub. „Zakup” zawodników następuje na podstawie „cen zakupu”. Partner ustala ceny zawodników. Ceny te mogą podlegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Konkursu, w zależności od liczby zdobywanych punktów. Zmian cen dokonuje Partner.
5. Liczba wybranych przez uczestnika zawodników z jednej Reprezentacji nie może przekroczyć dwóch.
6. Budżet klubu wynosi 23.
7. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu, w terminach określonych na Stronie, w Kolejkach wskazanych przez Partnera, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez "sprzedaż" i "kupno" zawodników według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu dostępnego "budżetu" z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. 5.
8. Uczestnik może również między wskazanymi przez Organizatora poszczególnymi kolejkami Rozgrywek dokonać zmiany zawodników na podium.
9. Partner dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie Rozgrywek. Partner zapewnia uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu/Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych zawodników.
10. Uczestnik może założyć w Konkursie na jednym loginie maksymalnie 5 Klubów.

V ZGŁASZANIE DRUŻYNY
1. Konkurs dotyczy wszystkich zawodów, o których mowa w punkcie III, począwszy od NIŻNEGO TAGILE.
2. Spośród 7 zawodników "kupionych" przez siebie do Klubu Uczestnik Konkursu wybiera 6 zawodników (dalej zwanych "Drużyną") i zgłasza Drużynę do udziału w danej kolejce Rozgrywek.
3. Do momentu każdorazowo określonego przez Partnera na Stronie jako zamknięcie danej kolejki Uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ zawodników w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest "kupować" i "sprzedawać" zawodników w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny przy zachowaniu "budżetu" określonego w punkcie. IV 6, z zachowaniem ograniczenia określonego w punkcie. IV. 5.
4. W przypadku niedokonania przez uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki, Partner uznaje Drużynę zgłoszoną przez Uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem punkcie IV. 5.
5. Uczestnicy Konkursu mogą między wskazanymi konkursami danych zawodów, dokonywać zmian wewnątrz klubu. Przesuwać zawodników ze składu podstawowego do rezerwy i odwrotnie, oraz zmieniać zawodników PODIUM. Partner w sposób widoczny na stronie informuje, od kiedy do kiedy takie zmiany można wykonywać i których kolejek rozgrywek dotyczą. Te zmiany są dopuszczalne zazwyczaj po sobotnich zawodach a przed niedzielnymi, kiedy Rozgrywki odbywają się w zawodach wskazanych w paragrafie III - zawody nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

VI ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI
1. "Kupieni" przez Uczestników zawodnicy faktycznie występują w Rozgrywkach, w swoich prawdziwych Reprezentacjach i za swój występ otrzymają punkty. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez zawodników podstawowej szóstki, których wybrał do swojej Drużyny.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z zawodników ze składu podstawowego nie wystąpi w konkursie, zostanie on zastąpiony zawodnikiem rezerwowym.
3. Zawodnik otrzymuje punkty za:
• 1. miejsce - 36 pkt.
• 2. miejsce - 32 pkt.
• 3. miejsce - 29 pkt.
• 4. miejsce - 27 pkt.
• 5. miejsce - 26 pkt.
• 6. miejsce - 25 pkt.
• 7. miejsce - 24 pkt.
• 8. miejsce - 23 pkt.
• 9. miejsce - 22 pkt.
• 10. miejsce - 21 pkt.
• 11. miejsce - 20 pkt.
• 12. miejsce - 19 pkt.
• 13. miejsce - 18 pkt.
• 14. miejsce - 17 pkt.
• 15. miejsce - 16 pkt.
• 16. miejsce - 15 pkt.
• 17. miejsce - 14 pkt.
• 18. miejsce - 13 pkt.
• 19. miejsce - 12 pkt.
• 20. miejsce - 11 pkt.
• 21. miejsce - 10 pkt.
• 22. miejsce - 9 pkt.
• 23. miejsce - 8 pkt.
• 24. miejsce - 7 pkt.
• 25. miejsce - 6 pkt.
• 26. miejsce - 5 pkt.
• 27. miejsce - 4 pkt.
• 28. miejsce - 3 pkt.
• 29. miejsce - 2 pkt.
• 30. miejsce - 1 pkt.
4. Zawodnik wybrany przez uczestnika jako zawodnik PODIUM zgłoszony do danej kolejki Drużyny zdobywa 5 punktów, jeżeli wybrany zawodnik PODIUM faktycznie zajmie w danej kolejce Rozgrywek trzecie miejsce. Zawodnik wybrany przez uczestnika jako zawodnik PODIUM zgłoszony do danej kolejki Drużyny zdobywa 7 punktów, jeżeli wybrany zawodnik PODIUM faktycznie zajmie w danej kolejce Rozgrywek drugie miejsce. Zawodnik wybrany przez uczestnika jako zawodnik PODIUM zgłoszony do danej kolejki Drużyny zdobywa 10 punktów, jeżeli wybrany zawodnik PODIUM faktycznie zajmie w danej kolejce Rozgrywek pierwsze miejsce.
5. W przypadku zawodów drużynowych Partner na podstawie wyników zawodników tworzy listę, która odpowiadałaby miejscom w zawodach, gdyby to były zawody indywidualne. Na jej podstawie przydziela punkty zawodnikom.
6. Po każdej kolejce Uczestnik może w swojej drużynie sprzedawać i kupować zawodników. Pierwszy transfer (transfer rozumiany jest jako wymiana jednego zawodnika z drużyny na innego z listy transferowej) jest za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego zawodnika (drugiego, trzeciego, czwartego itd.), uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 5 punkty za każdy nadwymiarowy transfer. Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką, przed którą uczestnik przystępuje do Konkursu. Partner określa wcześniej, których kolejek konkursowych te zawody dotyczą
7. Raz w trakcie edycji Uczestnik może skorzystać z tzw. Dzikiej karty. Dzika karta uprawnia do przeprowadzanie nielimitowanej liczby transferów bez ponoszenia prowizji.
8. W trakcie edycji Uczestnik może dwa razy skorzystać z aktywności „Rezerwowy leci”.
a) Uruchomienie aktywności „Rezerwowy leci” powoduje, że do punktacji naszego klubu (w jednym konkursie skoków) będą się liczyć wszystkie punkty naszego rezerwowego, czyli de facto będzie dla naszego klubu punktować siedmiu zawodników,
b) W przypadku, gdy uruchomiliśmy aktywność "Rezerwowy leci", a jeden z zawodników podstawowych czy rezerwowy nie zakwalifikują się do konkursu, w naszej druzynie będzie punktować sześciu zawodników.
9. W trakcie edycji Uczestnik może dwa razy skorzystać z aktywności „Złoty bażant”.
a) Uruchomienie aktywności „Złoty bażant” powoduje, że do dorobku naszego klubu (w jednym konkursie) będą się liczyć podwojone punkty najlepiej punktującego zawodnika ze składu podstawowego,
b) Wartość takiego zawodnika nie może przekraczać 4.0
c) Podwojone punkty dotyczą tylko i wyłącznie punktów otrzymanych za wynik w konkursie skoków (36, 32, 29, itd.). Nie dotyczy dodatkowych punktów za PODIUM.
d) Dodatkowe punkty za aktywność Złoty bażant może otrzymać tylko i wyłącznie zawodnik ze składu podstawowego (W przypadku, gdy nie zapunktuje w klubie zawodnik podstawowy, a wejdzie w jego miejsce zawodnik ze składu rezerwowego (kosztujący np. 4.0), jego dorobek punktowy nie jest brany pod uwagę w rozliczaniu tej aktywności).
9. Aktywności nie możemy łączyć. W jednej kolejce nie może był jednocześnie użyte Rezerwowy leci i Złoty bażant.
10. Punkty są przyznawane na podstawie statystyk publikowanych przez Partnera. Statystyki te są weryfikowane i mogą ulec zmianie w trakcie i po danej kolejce. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na Stronie jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji.

VII KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja generalna - obejmuje wszystkie drużyny zgłoszone do konkursu i przedstawia łączną liczbę zdobytych punktów w konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego zawodników w Rozgrywkach, o których mowa w punkcie III.
2. Klasyfikacja Kolejki - obejmuje drużyny zgłoszone do danej kolejki i przedstawia zdobyte punkty przez drużyny w danej kolejce Rozgrywek.
3. Ligi prywatne - każdy uczestnik Konkursu może założyć lub dołączyć do ligi prywatnej. W konkursie istnieją dwa typy lig prywatnych: otwarta i zamknięta. Liga otwarta to taka, do której może dołączyć każdy Uczestnik. Liga zamknięta to liga, do której dołączenia wymagany jest kod generowany przez administratora ligi. Administratorem ligi jest Użytkownik, który daną ligę założył. Jedna drużyna może dołączyć do 10 innych lig prywatnych.
4. Klasyfikacja lig prywatnych - punktami danej ligi w klasyfikacji lig prywatnych jest suma punktów piętnastu najlepszych drużyn danej ligi.
5. Klasyfikacja regionalna - obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 województw.
6. Klasyfikacja Igrzysk Olimpijskich - suma punktów w kolejkach 13 i 14.
7. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów w Kolejce ze wszystkich rozegranych. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza wyboru 7 zawodników, wyznaczenia zawodników Podium, a na końcu zapisania składu.

VIII NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
• za zajęcie 1-go miejsca: dla zwycięzcy Konkursu w klasyfikacji generalnej, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w Rozgrywkach, o których mowa w punkcie III Regulaminu: telewizor Philips 55-calowy o wartości brutto: 4000 zł;
• za zajęcie 2-go miejsca: Apple Watch SE o wartości brutto: 1300 zł;
• za zajęcie 3-go miejsca: Apple AirPods o wartości brutto: 650 zł;
2. Nagrodami w klasyfikacji WISŁA:
• za zajęcie 1-go miejsca: głośnik JBL Charge 5 o wartości brutto: 600 zł;
• za zajęcie 2-go miejsca: smartband Xiaomi Mi Band 6 o wartości brutto: 220 zł;
• za zajęcie 3-go miejsca: głośnik JBL go o wartości brutto: 100 zł;
3. Nagrodami w klasyfikacji ZAKOPANE:
• za zajęcie 1-go miejsca: głośnik JBL Charge 5 o wartości brutto: 600 zł;
• za zajęcie 2-go miejsca: smartband Xiaomi Mi Band 6 o wartości brutto: 220 zł;
• za zajęcie 3-go miejsca: głośnik JBL go o wartości brutto: 100 zł;
4. Nagrodami w klasyfikacji IGRZYSKA OLIMPIJSKIE:
• za zajęcie 1-go miejsca: głośnik JBL Charge 5 o wartości brutto: 600 zł;
• za zajęcie 2-go miejsca: smartband Xiaomi Mi Band 6 o wartości brutto: 220 zł;
• za zajęcie 3-go miejsca: głośnik JBL go o wartości brutto: 100 zł;
5. Nagrodami w klasyfikacji VIKERSUND:
• za zajęcie 1-go miejsca: głośnik JBL Charge 5 o wartości brutto: 600 zł;
• za zajęcie 2-go miejsca: smartband Xiaomi Mi Band 6 o wartości brutto: 220 zł;
• za zajęcie 3-go miejsca: głośnik JBL go o wartości brutto: 100 zł;
6. Nagrodą w Pucharze Sponsora:
• za zajęcie 1-go miejsca: Xiaomi Mi Watch Lite o wartości brutto: 250 zł;
7. Nagrodą w klasyfikacji lig prywatnych (dla założyciele ligi):
• za zajęcie 1-go miejsca: Xiaomi Mi Watch Lite o wartości brutto: 250 zł;
8. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany danej Nagrody na inną nagrodę.
9. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. , Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) . Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
10. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
11. Rodzaje nagród oraz warunki ich uzyskania zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie.

IX ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator oraz Partner są zobowiązani do weryfikacji danych osobowych Laureatów oraz Organizator jest zobowiązany do wydania nagród Laureatom Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwa klubu, zaakceptowanie regulaminu, polityki prywatności oraz potwierdzenie pełnoletniości.
2. Organizator oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
3. Brak danych zgodnie z punktem punktem 9 ppkt. 2 regulaminu, skutkuje odrzuceniem uczestnika z konkursu.
4. Partner weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów obejmującą następujące dane: imię, nazwisko i nazwa Klubu w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, a Organizator ogłasza listę Laureatów na fanpage TVP SPORT. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia, nazwiska oraz nazwy klubu na Stronie oraz na fanpage TVP SPORT wraz z informacją o nagrodzie. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród drogą e-mailową.
5. Po weryfikacji wyników zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od weryfikacji, Organizator prześle Laureatom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych, tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu oraz wysłania nagrody. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
6. Szczegóły dotyczące przekazania nagród Laureatom, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawnych danych osobowych od Laureata.
7. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych danych, zmiana danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Konkursu, któremu przyznano Nagrodę może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika Konkursu z Konkursu. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Partnera o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Partnera.
8. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w ust. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do nagrody wówczas nagroda przyznawana jest kolejnym osobom.
9. Laureat nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.

X ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO –Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (TVP) oraz GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121 informują, iż są administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu (Współadministratorzy).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy, do której dochodzi poprzez akceptację treści niniejszego regulaminu przez Uczestnika. Dane osobowe Laureatów Konkursu przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagród.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w trakcie trwania konkursu i/lub ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacjach ściśle określonych w RODO.
Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Administratorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, miejsce zamieszkania jeśli będzie to konieczne dla wydania nagród,. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i jego rozliczenia, w celu komunikacji z Uczestnikami.
Zmiany lub usunięcia danych osobowych może dokonać Uczestnik na stronie edycji własnego profilu użytkownika Strony lub Partner na wniosek Uczestnika zgłoszony na adres określony w punkcie XI Regulaminu.W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać adres zwrotny.
We wniosku Uczestnik jest zobowiązany podać dokładną treść danych, które mają być usunięte. Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Uczestnika.
Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Współadministratorzy nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszego Konkursu, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na zlecenie TVP w zakresie oraz celu zgodnym z realizacją niniejszego konkursu.
W związku ze współadministrowaniem danych osobowych Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień określili odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO – dokument ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

XI KONTAKT
1. Kontakt z Partnerem w formie pisemnej: GameWeek Sp. z o. o., ul. Grzybowska 30/1121, 00-863 Warszawa, w formie elektronicznej: kontakt@gameweekpro.pl.

XII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Partnera: GameWeek Sp. z o. o., ul. Grzybowska 30/1121, 00-863 Warszawa z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@gameweekpro.pl
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
5. Partner rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Partner poinformuje Uczestnika Konkursu w formie pisemnej, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

XIII PRZEPISY KOŃCOWE
1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia zawodów, oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą Partner podejmie po wcześniejszym zapoznaniu się z decyzją organizatora Rozgrywek.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem limitu zawodników z jednej Reprezentacji lub dozwolonego budżetu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest sprzedać zawodnika i kupić innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji Kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z Kolejki poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w IV. 5.
3. Partner informuje, że zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, mogą mieć wpływ na jego przebieg. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji Konkursu podejmuje Partner.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Partnera, jak również poprzez przekazanie Partnerowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: kontakt@gameweekpro.pl. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
5. Partner oraz Organizator są uprawnieni do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2021 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.